Trang chủ / Lưu trữ Tag: có đầu mà chẳng có đuôi có một khúc giữa cứng rồi lại mềm

Lưu trữ Tag: có đầu mà chẳng có đuôi có một khúc giữa cứng rồi lại mềm

có đầu mà chẳng có đuôi có một khúc giữa cứng rồi lại mềm